Tilskot til kommunale klimatiltak

Tilskotsordninga skal stimulere til klimaarbeid i kommunane i Vestland.

Midlane skal nyttast til utvikling og gjennomføringa av klimaarbeidet i tråd med nasjonale og regionale innsatsområde, men med utgangspunkt i kunnskap om lokale behov.

FN trekk fram berekraftsmål nr. 13: Stoppe klimaendringane og miljødimensjonen av berekraft, og dette vil vere eit grunnleggande premiss for tilskotsordninga. Kommunane skal kunne prioritere klimatiltak og kompetanseheving på reduksjon i klimagassutslepp og klimatilpassing i arbeidet sitt.

Kven kan søkje

Alle kommunane i Vestland fylke.

Søknadsfrist

Søknadane vert handsama to gonger i året. I 2020 er søknadsfristane 15. mai og 15. september.

Søknadane skal sendast inn via regionalforvaltning.no – sjå lenke til høgre. Teksten som søkjaren må fylle ut i kvar kategori for å kunne sende inn søknaden, kan skrivast kort og konsist. Innhaldet kan utdjupast i vedlegg i søknaden.

Søknaden må innehalde

 • Kort omtale av kva kommunen ønskjer å nytte tilskotsmidlane til, inklusive målsettingar og relevans for føremålet med tilskotsordninga
 • Plan for gjennomføring og vurdering av forventa effekt
 • Framdrift og finansieringsplan/kostnader
 • Søknadsbeløp

Midlane skal nyttast til å understøtte mål og strategiar i tråd med Regional plan for Klimaomstilling i Sogn og Fjordane 2018–2021 og Klimaplan for Hordaland 2014–2030, samt overordna mål og strategiar i Utviklingsplan for Vestland.

Midlane kan nyttast innan eitt eller fleire av innsatsområda under:

 • Tiltak som reduserer klimagassutslepp i kommunen direkte eller indirekte. Relevante tiltak kan til dømes vere miljøsertifisering, plan for fossilfrie tenestebilar, elektriske tenestesyklar, plan for grøne innkjøp. Nettverk mellom offentlege og private aktørar kan søkje om midlar til utviklingsprosjekt.

 • Kompetanseheving om klimatilpassing. Kommunen kan søkje midlar til å auke intern kompetanse om klimatilpassing og sårbarheit. Tilskot kan til dømes vere: deltaking på kurs, førebuing av planarbeid og utgreiingar. Søknaden må innehalde ein plan for korleis tiltaket skal gi varig kompetanseheving i kommunen og vere på minimum 20 000 kr.
 • Kompetanseheving om reduksjon av klimagassutslepp. Kommunen kan søkje midlar til å auke intern kompetanse om korleis kommunen kan redusere klimagassutslepp og bidra til grøn omstilling. Relevante søknadar kan vere: deltaking på kurs, førebuing av planarbeid og utgreiingar. Søknaden må innehalde ein plan for korleis tiltaket skal gi varig kompetanseheving i kommunen og vere på minimum 20 000 kr.

Kommunen må levere rapport på aktivitetar og måloppnåing i tråd med tilskotsbrevet.

Normalt støttebeløp er maksimalt 200 000 kr og inntil 50 prosent av total kostnad. Kommunen må ha eigen finansiering, men dette kan vere i form av eigeninnsats (spesifisert i standardvilkår for fylkeskommunale tilskot). Fleire kommunar, interkommunale selskap eller kommunale føretak kan gå saman om å søkje, og støttesummen kan då vurderast auka opp.

I særskilde høve kan høgare løyvingar vurderast.

 • Ambisjonsnivå for klimaomstilling
 • Gjennomføringsevne
 • Overføringsverdi til andre
 • Tiltak identifiserte i kartleggingar der kommunen inngår, i kommunal plan eller politiske vedtak, vil bli prioriterte.
 • Ordninga er meint som eit supplement til statlege støtteordningar som Klimasats og Enova. Tiltak som ikkje fell under andre ordningar. vil bli prioriterte.

Tilskotsordninga dekkjer ikkje støtte til ladeinfrastruktur for el-bilar.